;

فعالیت در زمینه طراحی و مشاوره نرم افزارهای مدیریت پروژه و کنترل پروژه

موفقيت پروژه با داشتن مديريت پروژه قوي و پويا امکان پذير مي باشد. مديريت پروژه هاي
IT با توجه به تکميل نيازمنديهاي پروژه در طول چرخه حيات پروژه، نسبت
 به مديريت ساير پروژه ها داراي تفاوتهاي کاربردي مي باشد. (در نظر داشته باشيد
که اصول مديريت پروژه در تمام حوزه ها يکسان مي باشد ولي بکارگيري اين اصول
در پروژه هاي نرم افزاري متفاوت است). در پروژه هاي نرم افزاري، برنامه ريزي
پروژه هاي نرم افزاري مبتني بر تکرارهاي تکاملي تعريف مي شود و پروژه به چندين
پروژه کوچک تقسيم و در طول چرخه توليد، پروژه تکميل مي گردد. با توجه به اهميت
مديريت پروژه در اجراي مطلوب پروژه ها، سازمانهاي مختلف اقدام به توسعه الگوها و
استانداردهاي مديريتي نموده اند. از جمله استانداردهاي مطرح در اين حوزه مي توان به PRINCE2 وPMBOK اشاره نمود. با توجه به تفاوت پروژه هاي نرم افزاري، استفاده از متدولوژي هاي توسعه نرم افزار مانند RUP ، Scrum، XP و ...  در کنار الگوهاي مديريتي فوق، اين امکان را براي سازمان بوجود مي آورد که هزينه، زمانبندي و کارايي انجام پروژه نرم افزاري را به بهترين شکل مديريت نمايد.
شرکت به انديش با استفاده از تجارب خود در امر مديريت پروژه هاي نرم افزاري و سخت افزاري، توانايي ارايه مشاوره و آموزشهاي مديريتي را در حوزه هاي مختلف به شرکتها و سازمانهاي متقاضي دارد:
•    برنامه‌ريزي پروژه
•    مديريت منابع
•    ارجاع و شکست کار
•    کنترل و نظارت پروژه
•    مميزي و بازنگري پروژه

پارس پانیا